Categorieën

Algemene Voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn,
tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. Elke klant heeft de keuze uit 3 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans en Engels. De taal die de klant verkiest zal gebruikt worden voor de afhandeling van de transactie.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.
Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.
Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:
a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Retourbeleid

Producten die in voorraad zijn, kunnen door ons terug genomen worden zonder extra retourkosten, indien ze onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking zitten. Lees bij "Wijze van terugsturen" hoe u aangekochte producten kunt terugsturen.
Producten die niet in voorraad zijn, worden in sommige gevallen niet terug genomen.  Als u twijfelt of wij een product terug nemen kunt u dit op eenvoudige manier aanvragen via e-mail. Indien het een product is dat wij meermaals verkopen, nemen wij uw product terug. Let op: retours zijn niet mogelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijze van terugsturen

 • Laat ons via e-mail, fax of brief binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling weten dat u uw aangekochte producten wilt retourneren, en dit te tellen vanaf de dag van ontvangst. Stuur ons uw naam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer. Indien u een rekeningnummer buiten België heeft, stuur dan ook uw IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code mee.
 • Wij gaan na of uw producten voldoen aan onze retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. Indien wij de producten kunnen terugnemen, sturen wij u het retouradres in België. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.
 • U laat het product op uw kosten en risico bezorgen op het opgegeven retouradres in België. Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bvb. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.). Enige verzendingskosten zijn ten laste van de consument.
 • Wanneer wij de producten retour ontvangen hebben, zullen wij controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van ons retourbeleid.
 • Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u terugbetalen.
 • Indien de producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant. Het verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij speciale bestellingen kan de leveringstermijn oplopen.
Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen ten laste van de klant zijn.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert MP Pet Belgium bvba als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. MP Pet Belgium bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege.
Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden.
De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Wij leveren niets alvorens het betaald is. Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer , IBAN BE 30363032880111, BIC BBRUBEBB, of contant bij ophaling of levering. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van betwisting zijn naar keuze van de verkoper uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Alle overeenkomsten met de verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische Recht.

Waarborg

De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging aan installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet (dit is dan bij verwarmingselementen ); defecten veroorzaakt door het foutief monteren van producten, slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud.
Alle teruggegeven producten moeten 100 % volledig zijn, alle originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

Garantie

 • Benches: 1 jaar garantie op verborgen gebreken

Het volgende valt niet onder garantie:

 • Kooien die worden stuk gebeten of afgebroken door de hond.
 • Kooien die door slecht onderhoud corrosie vertonen.
 • Wij geven geen garantie op plastieken of metalen lades.
  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de schade die lades oplopen tijdens transport door externe koerierdiensten. Dient de lade verzonden te worden naar de klant dan is de verzending op risico van de klant. Wij adviseren om lades dan ook zelf af te halen in de winkel.

Opgelet

 • Speelgoed dient steeds onder toezicht gegeven te worden.
 • Op speelgoed is nooit garantie!
 • Hondenbench kan niet aansprakelijk gesteld worden door verkeerd gebruik van de producten.

Privacy Policy

GDPR beschrijft de Europese regelgeving rond privacy die van kracht is vanaf 25 mei 2018. We zetten de belangrijkste dingen even op een rijtje die je hierover moet weten als klant van Hondenbench.

Algemene dingen die je moet weten

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands wordt dat Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regelgeving zorgt voor een strengere bescherming van privacy.

 • Het verzamelen van data wordt strenger geregeld. Zo wordt ondermeer de regelgeving rond expliciete toestemming veel strenger. Iedere persoon mag ook altijd vragen om zijn gegevens in te zien of te laten verwijderen.
 • Het begrip "persoonsgegevens" wordt uitgebreid met een aantal extra datatypes. Persoonsgegevens worden omschreven als alle data waarmee een persoon te identificeren valt. Bijvoorbeeld een nummerplaat, consumptiegedrag of een IP-adres behoren vanaf nu ook tot "persoonsgegevens".
 • De wetgeving is gelijk voor alle bedrijven en organisaties binnen de EU, ongeacht hun grootte of locatie. Wordt er data van EU-burgers verwerkt door bedrijven buiten de EU, dan is GDPR ook voor hen van toepassing.
 • De wet voorziet hoge boetes wanneer de verzamelde data niet correct worden beheerd, een datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-audit doet. Boetes kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet, met een maximum van 20 miljoen euro.

Wat moet jij doen als klant van Hondenbench?

Als u een nieuwe klant bent van Hondenbench moet u ons privacybeleid goed doornemen. Indien u hiermee akkoord gaat dan zijn wij in staat alles toe te passen wat in ons privaybeleid staat omtrent uw account. Voor klanten die al een account hebben kan u eveneens goed ons privacybeleid doornemen en eventueel aanpassingen maken aan uw accountbeveiliging door in te loggen op onze website en naar uw accountinstellingen te gaan

De regelgeving rond GDPR is opgenomen in onze Algemene Voorwaarden alsook in ons Privacybeleid.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.  Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde  servers van MP Pet Belgium BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere  persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en  uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MP Pet Belgium BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies

MP Pet Belgium BVBA maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of  veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoongegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op  moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen dienst nieuwsbrief

Onderaan de nieuwsbrief die u maandelijks via email ontvangt heeft u altijd de optie om u uit te schrijven. U kan eveneens contact met ons opnemen indien u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.  Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina op onze website.